PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o. w Pińczowie.
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP: 662-005-17-33         REGON : 291183220

tel. 41 357 38 65
tel./fax 41 35 722 14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

KONTO:
Nr.
PRZETARGI 2011-01-26

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dnia 18.10.2016 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie  zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „EKO-INŻ.” na realizację zadania pn. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”. 

 

 

OGŁOSZENIE


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy
w ramach przeprowadzonego w dniu 12.08.2016r. postępowania na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu węgla” dnia 12.10.2016 r. została zawarta umowa z dostawcą  „RAIDER SYSTEM”  ul.Bat.Chłopskich 82, 25-671 Kielce.

W ramach niniejszej umowy zgodnie z § 11 ust.2   Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. z dnia 16. 09. 2013r. dostawca zobowiązuje się do dostarczenia za kwotę 113 500,00 zł samochodu dostawczego marki IVECO, model DAILY, rok produkcji 2016, w terminie do 16.11.2016 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Dokument załączony do ogłoszenia:

- Protokół otwarcia i oceny ofert ostatecznych - remont bunkrów.docx (MS Word)

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 06.10.2016 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn.”Przeniesienie układu pomiarowego”.

Dokument załączony do ogłoszenia:

- Informacja - przeniesienie ukłądu pomiarowego.docx (MS Word)

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 05.10.2016 zostało udzielone zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń bezdotykowej myjni samochodowej zrealizowana 2 – etapowo.

Ilość otrzymanych ofert: 2. Zamówienie zostało udzielone: AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SP Z O.O.,  aq@aqlavaggi.pl,  ul. Szafirowa 11,  3-010,  Straszyn,  kraj/woj. pomorskie.
Dokument załączony do ogłoszenia:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej.docx (MS Word)

 

 

 

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy opału

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 28.09.2016 zostało udzielone zamówienie na dostawę opału w ilości 437 ton w następujących asortymentach: Węgiel gruby kostka, Ilość 140 ton, Węgiel Orzech I luz, Ilość 50 ton, Węgiel Ekogroszek workowany, Ilość 72 tony, Węgiel Ekogroszek luz, Ilość 150 ton, Węgiel – miał, Ilość 25 ton.

Ilość otrzymanych ofert: 3. Zamówienie zostało udzielone: P.H.U. "ANDAR" Dariusz Dudek,  biuro@andar-kielce.pl,  ul. Maleckiego 4,  25-448,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie.
Dokument załączony do ogłoszenia:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy opału.docx (MS Word)

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „ Dostawa opału  w ilości 437 ton”.
W dniu 20.09.2016 r. o godz. 10.15  dokonano otwarcia ofert na  realizację w/w zadania. Dokument załączony do ogłoszenia:
- Informacja z otwarcia - dostawa opal.docx (MS Word)

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

W dniu 20.09.2016 r. o godz. 10.15  dokonano otwarcia ofert na  realizację w/w zadania. Dokument załączony do ogłoszenia:
- Informacja o otwarciu ofert - bunkry zasypowe wraz z koszami do kotłów WR-2,5.docx (MS Word)
 
 

OGŁOSZENIE 

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym z negocjacjami na wykonanie zadania pn.
„Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”
Opis przedmiotu zamówienia:
- Demontaż 4 szt. kompletnych bunkrów zsypowych od belki stropu nawęglania (poziom +10,5m) do kosza węglowego,
- Demontaż 4 szt. koszy węglowych zamocowanych do obudowy rusztu,
- Demontaż 4 szt. pokryw bunkra wraz z kratkami wlotowymi,
- Pocięcie konstrukcji na złom wsadowy i jego transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 500 m.
- Wykonanie bunkra ze stali gatunku nie gorszego niż S 355JR o grubości 10 mm i użebrowań z kątownika 120
- Wykonanie kosza zasypowego z blachy gatunku nie gorszego niż S 355JR o grubości 10mm
- Wykonanie pokrywy bunkra na wysokości nawęglania wraz z kratami zasypowymi.
- Malowanie od zewnątrz konstrukcji farbą z co najmniej 2 letnią gwarancją.

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

-  Ogłoszenie o przetargu - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   SIWZ - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   Formularz oferty - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   Opis techniczny wykonania remontu - remont bunkrów (dokument MSWord)
-  Umowa - remont bunkrów (dokument MSWord)
-  Przedmiar robót - remont bunkrów (dokument Pdf)

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”

      Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie a podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)  niniejszym zawiadamia że w dniu 29.08.2016 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania p.n. „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”  Z pośród 2 ofert które wpłynęły do Spółki
      Komisja za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę AQUARAMA LAVAGGI POLSKA Sp. z o.o. ul. Szafirowa 11, 3-010 Straszyn.
 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- Ogłoszenie o wyborze oferty - myjnia (dokument MSWord)

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Ogłoszenie nr 300849 - 2016 z dnia 2016-08-11r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej - Roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń bezdotykowej myjni samochodowej zrealizowana 2 – etapowo

Zespół potrzeb: myjnia zlokalizowana w Pińczowie na działce Nr 300/8, obręb 8, przy ul. Jana Góreckiego, myjnia 2 + 1 (2 stanowiska zadaszone + 1 stanowisko odkryte ) z możliwością rozbudowy, ciepło technologiczne dostarczane z Wymiennikowni Nr 4 (do podgrzewania posadzki oraz ciepłej wody), możliwość mycia aktywną pianą, nie przewiduje się mycia przy pomocy szczotek, urządzenia myjące wykonane ze stali nierdzewnej, technologia mycia – mikroproszek lub chemia płynna, stanowiska myjące muszą być niezależne od siebie technologicznie, możliwość prowadzenia monitoringu kasowego z siedziby inwestora, stanowisko z odkurzaczem, płatność w formie gotówki i przedpłaty (np. karty, klucze EuroKey itp.), system przeciwzamarzaniowy działający przy braku zasilania elektrycznego.

Zespół wymagań: dostawa, montaż urządzeń wraz z wykonaniem płyty dolnej myjni oraz wiat stanowiskowych, umieszczenie logo inwestora na attyce, dokumentacja techniczna (projekt typowy do adaptacji)

Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej ( projekt typowy ) wraz z kosztorysem na dostawę i montaż urządzeń. Opracowanie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego – propozycja adaptacji do warunków terenu

Etap II: Dostawa urządzeń Prace budowlane i montaż urządzeń Rozruch i odbiór wykonanych prac po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, odbiorów i pozwoleń na uruchomienie i eksploatację myjni. Szkolenie pracowników obsługujących myjnię

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- SIWZ - budowa myjni bezdotykowej (dokument MSWord)

- Ogłoszenie o zamówieniu - budowa myjni bezdotykowej (dokument MSWord)

- Oferta - budowa myjni bezdotykowej (dokument MSWord)

- UMOWA  - budowa myjni bezdotykowej (dokument MSWord)

- Załącznik  - budowa myjni bezdotykowej (dokument MSWord)

- Mapa - budowa myjni bezdotykowej (dokument Pdf)

  Zapytania do przetargu (dokumenty do pobrania z załączonymi do ogłoszenia - pdf):
-  Zapytanie Nr1 - budowa myjni bezdotykowej
-  Odpowiedź do zapytania Nr1 - budowa myjni bezdotykowej
-  Zapytanie Nr2 - budowa myjni bezdotykowej
-  Odpowiedź do zapytania Nr2 - budowa myjni bezdotykowej  
 

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „BUDOWA BEZDOTYKOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ”

Uzasadnienie faktyczne:
Do dnia 25.07.2016 wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma  „Producent Myjni Euro-ekol”, al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź. Do oferty załączono potwierdzenie wykonania operacji internetowej bankowej wpłaty wadium.  Przed upływem terminu składania ofert nie odnotowano wpływu gotówki na konto Zamawiającego. Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu zażądał od Oferenta wykazu co najmniej 2 robót podobnego rodzaju o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł każda zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 latach. Wykaz robót stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ zawiera prace o wartościach:  93400 zł i 47 400 zł.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z pkt 11.2 SIWZ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przy czym wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione
w momencie wpływu gotówki na wskazane konto. Dodatkowo zgodnie z zapisem pkt 7 SIWZ Oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie spełni jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu.  Pzp w art. 89 ust. 1, pkt 2 nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia jest znacznie niższa niż cena w/w oferty.

 

 

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 25. 07.2016 została podpisana umowa na dostawę węgla miału w ilości ok. 3200 ton.

Umowę podpisano z Firmą Handlowo-Usługową „DŁU-TRANS” Wiesław Dłuski, 41-902 Bytom, ul. Składowa 21, Regon: 272336812, NIP: 626-103-71-23

 

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie w dniu 16.05.2016 roku podpisał umowę z Firmą P.H.U. „ANDAR”, REGON 291009627,  z siedzibą w Kielcach,  25-448 Kielce, ul. Maleckiego 4 na dostawę następującego asortymentu węgla:
-  Węgiel gruby kostka, typ węgla 31.1, 31.2, Sortyment Ko, Wilgotności do 7%, Klasa 28-06-07,  Zawartość części lotnych 34 – 45%, Ilość 125 ton.
- Węgiel Orzech I luz,  Typ węgla 31.1, 31.2,  Sortyment OI, Wilgotności do 7%, Klasa 28-06-07,  Zawartość części lotnych 34 – 45%, Ilość 125 ton.
- Węgiel Ekogroszek  workowany, Wymiar ziarna od 8 do 25 mm, Wartość opałowa powyżej 28 000 kJ/kg, Wilgotność do 7%, Zawartość popiołu do 6%, Zawartość siarki do 0,7%, Części lotne 34 – 45 %, Ilość 80 ton.

 

OGŁOSZENIE

Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu marki KIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe na sprzedaż samochodu marki KIA, model K 2500 II 3,2 t, rok produkcji 2003.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Do dnia 10.05.2016 r. do godz. 1000 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 


 

 

 
 zrx

 

 

   


PRZETARGI

 

 

 

  • PRZETARG Nr1 - Budowa myjni samochodowej /unieważniony/

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie  ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA BEZDOTYKOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ zrealizowana dwuetapowo w systemie zaprojektuj i wykonaj

Zespół potrzeb: myjnia zlokalizowana w Pińczowie na działce Nr 300/8, obręb 8, przy ul. Jana Góreckiego, myjnia 2 + 1 (2 stanowiska zadaszone + 1 stanowisko odkryte ) z możliwością rozbudowy, ciepło technologiczne dostarczane z Wymiennikowni Nr 4 (do podgrzewania posadzki oraz ciepłej wody), możliwość mycia aktywną pianą, nie przewiduje się mycia przy pomocy szczotek, urządzenia myjące wykonane ze stali nierdzewnej, technologia mycia - mikroproszek lub chemia płynna, stanowiska myjące muszą być niezależne od siebie technologicznie, możliwość prowadzenia monitoringu kasowego z siedziby inwestora, stanowisko z odkurzaczem, płatność w formie gotówki lub przedpłaty (np. karty, klucze EuroKey itp.), system przeciwzamarzaniowy działający przy braku zasilania elektrycznego. Zespół wymagań: inwestycja wykonana z infrastrukturą towarzyszącą pod klucz, umieszczenie logo inwestora na attyce, dokumentacja techniczna (projekt typowy do adaptacji). Etap I Opracowanie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego. Opracowanie dokumentacji technicznej ( projekt typowy wraz z propozycją adaptacji do warunków terenu) wraz z kosztorysem. Etap II Prace budowlane i montaż urządzeń. Rozruch i odbiór wykonanych prac oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, odbiorów i pozwoleń na uruchomienie i eksploatację myjni. Szkolenie pracowników obsługujących myjnię..

 

 

  • PRZETARG - Dostawa opału

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie  ogłasza  przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) opału dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie w okresie od 15.09.2016 do 15.04.2017 roku

 Opis przedmiotu:

Dostawa opału w łącznej ilości 5000 ton (ilość gwarantowana 4500 ton,  ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:
    3.1.  Węgiel ekogroszek luzem  
    - Wartość opałowa min. 26 – 29  MJ/kg
    - Zawartość popiołu max do 6 %
    - Wilgotności do 10%
    - Zawartość siarki do 0,6 %
    - Granulacja 8 - 25
    - Spiekalność (RI) do 10
    - Ilość około 1800 ton (ilość gwarantowana 1500 ton,  ilość 300 ton uzależniona od warunków pogodowych)

3.2.  Węgiel - miał
    - Typ węgla 31.1 lub 31.2
    - Sortyment M I
    - Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej     15%, zawartość siarki   najwyżej 0,6%)

    - Ilość około 3200 ton (ilość gwarantowana 3000 ton,  ilość 200 ton uzależniona od warunków pogodowych)

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- Oferta dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- SIWZ dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- Umowa dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- Załącznik Nr2 dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

 

 

  • PRZETARG - Sprzedaż samochodu KIA K5200 II 3,2t

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie  ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki KIA,  Model K 2500 II 3,2 t, rok produkcji 2003

WARUNKI DO PRZETARGU na sprzedaż:

Samochodu marki KIA, model: K2500 II 3,2 t.Termin składania ofert do dnia  01.04.2016 r. do godz. 1000

Oferty należy składać na adres Spółki:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie 
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów 

z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu KIA” 

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- Ogłoszenie i warunki przetargu (dokument MSWord)

- Oświadczenie o stanie technicznym (dokument MSWord)

- Formularz ofertowy (dokument MSWord)

 

   

  • INSTRUKCJE

-   Instrukcja pobierania próbek opału  (dokument MSWORD)

-   Instrukcja reklamacyjna (dokument MSWORD)

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGÓW


 

  • Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie  na podstawie §14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. dnia 16.09.2013r. z późniejszymi zmianami, unieważnia postępowanie na wykonanie zadania p.n.: „Remont wymurówki kotłów WR 2,5, 3 szt.”.

Dokument ogłoszenia (do pobrania):

-  Informacja o uniewaznieniu przetargu na wymurówki kotłów (dokument MSWord)

 

 

 

 
 

 


PEC PIŃCZÓW 2011-2014r.   

 

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:Instrukcja pobierania próbek opału   , rozmiar pliku : 25 kB

Instrukcja reklamacyjna   , rozmiar pliku : 23 kB

Ogłoszenie i warunki przetargu - KIA   , rozmiar pliku : 27 kB

Oświadczenie o stanie technicznym - KIA   , rozmiar pliku : 14 kB

Formularz ofertowy - KIA   , rozmiar pliku : 15 kB

Oferta dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 19 kB

SIWZ dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 32 kB

Umowa dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 21 kB

Załącznik Nr 2 dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 32 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 25 kB

Oferta - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 16 kB

UMOWA - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 33 kB

Załącznik - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 13 kB

Mapa - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 302 kB

Unieważnienie postępowania na budowę myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 14 kB

Zapytanie Nr1 - - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 318 kB

Odpowiedź na zapytanie Nr1 - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 262 kB

Zapytanie Nr2 - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 199 kB

Odpowiedź na zapytanie Nr2 - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 241 kB

Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 12 kB

Ogłoszenie o przetargu - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 33 kB

Formularz oferty - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

Opis techniczny wykonania remontu - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

Umowa - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 19 kB

Przedmiar Robót - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 28 kB

Informacja z otwarcia ofert - dostawa opalu   , rozmiar pliku : 14 kB

Informacja o otwarciu ofert - bunkry zasypowe wraz z koszami do kotłów WR-2,5   , rozmiar pliku : 17 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy opału   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę bezdotykowej myjni samochodowej   , rozmiar pliku : 16 kB

Protokół otwarcia i oceny ofert ostatecznych - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 19 kB

Informacja - przeniesienie ukłądu pomiarowego   , rozmiar pliku : 14 kBData wprowadzenia : 2011-01-26 08:42:11 , ilość odsłon : 87742
ostatnia zmiana : 2016-10-19 11:04:25
drukuj wydrukuj