INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie  informuje, że postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a” zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia 22.08.2018 do godziny 10.00  nie złożono na stronie internetowej Zamawiającego żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 93.1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu