Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa węgla handlowego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy
1. TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 39-340 Padew Narodowa
2. P.H.U.  „ANDAR”  Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce
3. P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis ul. Wolności 21 42-672 Wieszowa

W dniu 01.03.2019 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę

w wysokości 158 200,00 zł netto.

Wybrano oferty firm:

TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 – dla dostaw węgla kostka gruba, ekogroszek luzem, ekogroszek workowany.

P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis, ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa – dla dostaw węgla orzech II luzem i  orzech I luzem.

jako najkorzystniejsze dla Zamawiającego.

Złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów w odniesieniu do poszczególnych asortymentów opału:

Lp. Asortyment TRANSHANDROL ANDAR TRANSLIS
1. orzech II luzem 87 100
2. kostka gruba 100 76 93
3. orzech I luzem 85 100
4. ekogroszek luzem 100 82 94
5 ekogroszek workowany 100 83 92

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.