Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.
Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §7 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).
Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem dostarczenia lub kurierem do dnia 28.06.2021r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. godz. 12.30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.
Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena netto.

 

PLIKI DO POBRANIA:

   1. SWZ
   2. Oświadczenie
   3. Formularz ofertowy
   4. Wzór – Umowy dostawy
   5. Instrukcja pobierania i przygotowywania próbek węgla
   6. Instrukcja reklamacyjna
   7. Klauzula informacyjna

 

BIP Urząd Miejski w Pińczowie