Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §7 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 07.03.2022r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2022r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Załączniki do pobrania:

  1. SWZ_Mial_2022
  2. Harmonogram dostaw_mial_2022
  3. Oswiadczenie_mial_2022
  4. Formularz ofertowy_mial_ 2022
  5. Umowa dostawy_mial_ 2022
  6. Instrukcja_pobierania_i_przygotowywania_probek_wegla_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie (2)
  7. Instrukcja_reklamacyjna_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie (1)
  8. Klauzula_informacyjna_Mial_2022