„Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 30 maja 2022 r. do godz.1130. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. o godz.1200 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Złączniki:

  1. Zaproszenie_EN_ELEKTRYCZNA_2023
  2. SWZ
  3. Formularz ofertowy
  4. Klauzula informacyjna
  5. Pytania_i_odpowiedzi_Energia_elektryczna_2023