„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 14.07.2022r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 1030 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Poniżej pliki do pobrania:

  1. SWZ_Paliwo_gazowe_2022_2023_VI
  2. Oswiadczenie_Paliwo_gazowe_VI
  3. Formularz_ofertowy_Paliwo_gazowe_VI_2022
  4. Klauzula informacyjna