Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 6 czerwca 2023r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2023r. o godz. 1030 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Klauzula informacyjna
  4. Pytania_i_odpowiedzi_nr_1