Informacja z oceny i wyboru ofert – Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1400Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie

postępowania jednostopniowego

Na wykonanie zadania p.n.:

„Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1400Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024”

W dniu 12.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty na kwoty. Każdej ze złożonych ofert przyznano punkty.

Wybrano ofertę firmy: TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono/Odrzucono 1 ofertę.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. przedstawił najniższą cenę..

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Treść oferty złożonej przez firmę LAJON Tadeusz Zając Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice, nie odpowiada treści SWZ. Zamawiający wymagał od Wykonawcy co najmniej 2 referencji na 1 mln zł netto. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty nie zawierają takich informacji w związku z powyższym wykaz wykonanych zamówień przedstawiony przez wykonawcę nie jest potwierdzony referencjami, które były wymagane przez Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: zgodnie z pkt 6 ppkt 6.5 SWZ.