Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 1 w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 1, reprezentowana przez Zarządcę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 1 w Pińczowie”.

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 14.07.2023r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2023r. o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
  4. Klauzula informacyjna