Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 8 sierpnia 2023r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2023r. o godz. 11.30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Pliki do pobrania:

 1. SWZ
 2. Formularz ofertowy – zaktualizowany forma edytowalna
 3. Klauzula informacyjna
 4. Pytania_i_odpowiedzi_nr_1
 5. Pytania_i_odpowiedzi_nr_2
 6. Pytania_i_odpowiedzi_nr_3
 7. Pytania_i_odpowiedzi_nr_4
 8. Warunki_przylaczeniowe_Klasztorna_10
 9. Warunki_przylaczeniowe_1 Maja 1
 10. Pytania_i_odpowiedzi_nr_5
 11. Informacja z otwarcia ofert – 08.08.2023r.
 12. Informacja z oceny i wyboru oferty