PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o. w Pińczowie.
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP: 662-005-17-33         REGON : 291183220

tel. 41 357 38 65
tel./fax 41 35 722 14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

KONTO:
Nr.
PRZETARGI 2011-01-26

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

 


 

OGŁOSZENIE
 
 

 

Ogłoszenie nr 597619-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie:

Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)    modernizacja zewnętrznych instalacji odbiorczych w technologii kanałowej na preizolowaną wraz z pracami adaptacyjnymi w wymiennikowniach: W-2 , W-3, W-4 na odcinku o łącznej długości 1 706,5 mb.

2)    instalacja c.o. zostanie wymieniona na 2 rurociągi preizolowane w systemie rur pojedynczych, w technologii rur stalowych z instalacją alarmową kontrolującą stan zawilgocenia izolacji rur

3)    instalacja c.w.u. - 2 rurociągi preizolowane w systemie rur pojedynczych w technologii rur PE-Xa.


Dokumenty:

 • Ogłoszenie Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI - Modernizacja CZC (dokument PDF)
 • ST 03.01.00  - Modernizacja CZC (dokument PDF)
 • UMOWA - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Dokumentacja W2  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)
 • Dokumentacja W3  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)
 • Dokumentacja W4  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
 
 
 

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 Nr 500028821-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588076-N-2017 
Data: 14/09/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. 
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Dostawy 
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy nr 588076-N-2017

z dnia 2017-09-14 r. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: 

Asfaltowanie placu węglowego

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje modernizację placu węglowego o przybliżonej powierzchni 1 057 m2. Plac ogrodzony betonowymi płytami, podłoże betonowe z dużą ilością ubytków wyposażone w nieczynne tory.

Zespół potrzeb:

 

 • Zadanie realizowane w dwóch etapach
 • Niemożność wyłączenia co najmniej 50% powierzchni placu z cyklu technologicznego w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.

 

Zespół wymagań:

 

 • Usunięcie istniejących nieczynnych torów służących do ręcznego przemieszczania wózków
 • Wyprofilowanie podłoża umożliwiającego odprowadzanie wód opadowych
 • Wykonanie nawierzchni ścieralnej odpornej na przemieszczenie się wózków widłowych oraz samochodów ciężarowych przewożących węgiel
 • Udzielenie rękojmi na okres 60 miesięcy 

 

Dokumenty udostępnione

 • Ogłoszenie o zamówieniu - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • SIWZ - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • UMOWA - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • MAPA - asfaltowanie placu węglowego (PDF)
 • OFERTA - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

na wykonanie zadnia p.n:

„Modernizacja węglowego placu składowego”

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

na podstawie § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia p.n.:

        „Modernizacja węglowego placu składowego”

 

Uzasadnienie faktyczne:        

Do dnia 05.09.2017 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma

Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY BUDOWLANE, ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

Oferent wartość prac ocenił na kwotę 153 840,00 zł netto. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 80 000,00 zł netto.                                                                                                                         

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 r. Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia jest znacznie niższa niż cena w/w oferty.

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania:

„Dostawa ciepłomierzy”

 

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

DIEHL METERING Sp. z o.o.

Bażanowice ul. Cieszyńska 1A

43-440 Goleszów

 

100

 

1

2.

AQUAMET Sp. z o.o.

ul. Isep 16

31-588 Kraków

 

             87

 

 

2

 

W dniu 24.08.2017r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 24 000,00 zł netto.

Wybrano ofertą firmy DIEHL METERING Sp. z o.o., Bażanowice ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500007687-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.

Dostawa węgla miału - Pińczów 2017/2018

Dostawa opału węgiel miał w ilości 3000 ton (ilość gwarantowana 2500 ton, ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał ü Typ węgla 31.1 lub 31.2 ü Sortyment M I ü Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) ü Wilgotność do 15% Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2017

Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT 1049400.00zł

Liczba otrzymanych ofert:  4

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nazwa wykonawcy: SOBIANEK Marian Sobianek 
Email wykonawcy: wegiel@sobianek.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 70 
Kod pocztowy: 21-200 
Miejscowość: Parczew 
Kraj/woj.: lubelskie
 

 

 • Dokumenty udostępnione
-  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa węgla miału 2017-2018
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE

 

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

„Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych”

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1

Klima- Instal s.c.

ul. Waryńskiego 27

28-100 Busko-Zdrój

 

71

 

2

2

KLIMAWENTECH

Marcin Brzezicki

ul. Kolonia 33, 25-819 Kielce

 

           100

 

1

3

KLIMANET Spółka Cywilna

Adam Jaworski, Zenon Cedro

ul. Rolna 8, 25-419 Kielce

 

67

 

3

 

 •  

  W dniu 21.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie  w/w zadania.

  Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 16 000,00 zł netto.

  Wybrano ofertę firmy KLIMAWENTECH Marcin Brzezicki, ul. Kolonia 33, 25-819 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

  Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  Nie odrzucono żadnej oferty.

  Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Informacja o podpisaniu umów

31.07.2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje

że zostały zawarte następujące umowy na dostawę węgla:

 • Ekogroszku z dostawcą  P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, w cenie 480,00 zł netto za 1 tonę.
 • Miału z dostawcą SOBIANEK Marian Sobianek, ul. Polna 70, 21-200 Parczeww cenie 349,80 zł netto za 1 tonę.
 
 
 

OGŁOSZENIE

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018

 

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

90

4

2.

P.W. TransLis Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

95

3

3.

P.W. ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

97

2

4.

SOBIANEK  Marian Sobianek

ul. Polna 70

21-200 Parczew

100

1

 

W dniu 20.06.2017 r. dokonano otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 886 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy SOBIANEK Marian Sobianek , ul. Polna 70, 21-200 Parczew

jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500006896-N-2017 z dnia 01-08-2017 r.
Dostawa ekogroszku - Pińczów 2017/2018Dostawa opału ekogroszku w ilości 1550 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 250 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem:
- Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
- Zawartość popiołu max do 6 %
- Wilgotności do 10%
- Zawartość siarki do 0,6 %
- Granulacja 8 - 25
- Spiekalność (RI) do 10
Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.
 

Liczba otrzymanych ofert:  3 

 

Nazwa wykonawcy: P.W. ATEX Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pwatex@pwatex.pl 
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 3 
Kod pocztowy: 44-145 
Miejscowość: Pilchowice 
Kraj/woj.: śląskie 


 

 • Dokumenty udostępnione

-  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ekogroszku 2017-2018 (dokument MS Word) OGŁOSZENIE

 

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

„Dostawa ekogroszku – Pińczów 2017/2018”

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

76

3

2.

P.W. ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

100

1

3.

P.W. TransLis  Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

96

2

 

W dniu 12.06.2017 r. dokonano otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 751 750,00 zł netto.

 

Wybrano ofertę firmy P.W. ATEX Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Przebudowa linii kablowej”

 

Wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość

punktów

Pozycja

 

1.

WJAP Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 31

28-100 Busko-Zdrój

71

3

2.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Grażyna Noszczyk

Leszcze 45a, 28-400 Pińczów

73

2

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych

i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” S.C.

ul. 3 Maja 36B, 28-400 Pińczów

100

1

 

W dniu 26.05.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 16 029,78 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” S.C. ul. 3 Maja 36B, 28-400 Pińczów jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                     

OGŁOSZENIE

  

Ogłoszenie nr 506252-N-2017 z dnia 2017-05-12

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa ekogroszku - Pińczów 2017/2018

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa opału ekogroszku w ilości 1550 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 250 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 • Węgiel ekogroszek luzem
 • Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
 • Zawartość popiołu max do 6 %
 • Wilgotności do 10%
 • Zawartość siarki do 0,6 %
 • Granulacja 8 - 25
 • Spiekalność (RI) do 10

 • Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu. 

 

 Dokumenty:

 • Ogłoszenie - dostawa węgla  (dokument WORD)
 • Formularz ofertowy węgiel (dokument WORD)
 • SIWZ węgiel (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 2 węgiel (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 3 węgiel (dokument WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

 Ogłoszenie nr 507041-N-2017 z dnia 2017-05-12 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału - Pińczów 2017/2018


                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 Dostawa opału węgiel miał w ilości 3000 ton (ilość gwarantowana 2500 ton, ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 • Węgiel miał
 • Typ węgla 31.1 lub 31.2
 • Sortyment M I
 • Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)
 • Wilgotność do 15%

 • Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

 

 

 Dokumenty:

 • Ogłoszenie - dostawa miał  (dokument WORD)
 • Formularz ofertowy miał (dokument WORD)
 • SIWZ miał (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 2 miał (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 3 miał (dokument WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o podpisaniu umowy

Dnia 11.04.2017 r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa , ul. Partyzantów 102 , 28-100 Busko-Zdrój, na wykonanie zadania pn.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”. Wartość zadania wynosi: 50 471,54 zł netto.

 

     

 

 

OGŁOSZENIE

  

Pińczów 14.04.2017

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Dostawa opału w ilości 1318 ton.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek

 

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100

 

 

1

 

W dniu 14.04.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 800 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Firma Handlowo-Usługowa

„INSTAL-BAK”

Alina Bławat

ul. J.Rokosza 34

28-100 Busko-Zdrój

84

2

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych

„OLBUD”

Leszek Oszywa

ul. Partyzantów 102

28-100 Busko-Zdrój

100

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 52 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Partyzantów 102, 28-100 Busko-Zdrój, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

OGŁOSZENIE

  

Protokół z otwarcia i oceny ofert na wykonanie zadania p.n.
 „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
W dniu 27.03.2017 roku Komisja Przetargowa

zebrała się celem dokonania otwarcia i oceny ofert w postępowaniu na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
Jedynym kryterium oceny wyboru oferenta była cena.

W oznaczonym terminie  wpłynęły  następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

„SOBIANEK” Marian Sobianek,

21-200 Parczew, ul. Polna 70

80

3

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „TRANSLIS” Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

92

2

3

F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak

Ul. Sienkiewicza 126

42-583 Bobrowniki

100

1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł netto.

1.     Uznano ofertę Firmy F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki za najkorzystniejszą dla Zamawiającego, która zaoferowała cenę w wysokości 307 zł/t.

2.     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa

dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2017 r.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej

CARPATIA

 

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów

89 ON

90 benzyna

 

2

2.

REGESTA S.A.

 

ul. Nowowiejska 52A

28-400 Pińczów

100 ON

100 benzyna

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 20 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Pińczów 27.03.2017 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o podpisaniu umowy


Dnia 15.03.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TransLis” Henryk Lis  z siedzibą w Wieszowej, na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton” wartość zadania wynosi 98 000,00 zł netto.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania p.n.:
„Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje,
o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wpłynęła jedna oferta, która nie podlegała ocenie ze względu na fakt, że została złożona przez oferenta nie zaproszonego do udziału w postępowaniu (§ 9 pkt 7 Załącznika  Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 16.09.2013 r.)

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Ilość punktów

Pozycja

1.

Nida Media Sp. z o.o.

Leszcze 15

28-400 Pińczów

100

1

2.

Hermes Energy Group S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

98

2

3.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25C

01-244 Warszawa

92

3

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  Nida Media Sp. z o.o. która zaproponowała najniższą cenę.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

  

 

 


 

 

 
 zrx

 

 

   


PRZETARGI

 

 

   

 • INSTRUKCJE

-   Instrukcja pobierania próbek opału  (dokument MSWORD)

-   Instrukcja reklamacyjna (dokument MSWORD)

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGÓW


 


PEC PIŃCZÓW 2011-2014r.   

 

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:Instrukcja pobierania próbek opału   , rozmiar pliku : 25 kB

Instrukcja reklamacyjna   , rozmiar pliku : 23 kB

Formularz ofertowy - ekogroszek   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ - ekogroszek   , rozmiar pliku : 30 kB

Załącznik Nr 2 ekogroszek   , rozmiar pliku : 15 kB

Załącznik Nr 3 ekogroszek   , rozmiar pliku : 20 kB

Formularz ofertowy miał   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ miał   , rozmiar pliku : 27 kB

Załącznik Nr 2 miał   , rozmiar pliku : 15 kB

Załącznik Nr 3 miał   , rozmiar pliku : 20 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa ekogroszku   , rozmiar pliku : 25 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa miału   , rozmiar pliku : 27 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ekogroszku 2017-2018   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa węgla miału 2017-2018   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 27 kB

SIWZ - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 27 kB

UMOWA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 19 kB

MAPA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 456 kB

OFERTA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 12 kB

Ogłoszenie Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 24 kB

SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 38 kB

PRZEDMIAR INWESTORSKI - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 459 kB

ST 03.01.00 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 127 kB

UMOWA - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 37 kB

Załącznik nr 3 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 19 kB

Załącznik nr 4 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 33 kB

Załącznik nr 5 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 15 kB

Dokumentacja W2 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 2279 kB

Dokumentacja W3 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 3422 kB

Dokumentacja W4 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 4499 kBData wprowadzenia : 2011-01-26 08:42:11 , ilość odsłon : 115412
ostatnia zmiana : 2017-10-09 10:03:08
drukuj wydrukuj