PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o. w Pińczowie.
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP: 662-005-17-33         REGON : 291183220

tel. 41 357 38 65
tel./fax 41 35 722 14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

KONTO:
Nr.
PRZETARGI 2011-01-26

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że na podstawie § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia p.n.: „Dostawa opału w ilości 152 tony”

Uzasadnienie faktyczne

Do 22.09.2017 wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę POLSKI WĘGIEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Oferent mimo wezwania Zamawiającego odmówił podpisania umowy.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o podpisaniu umowy

Dnia 16.10.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Jacek Cedro, Skrzypiów 21, 28-400 Pińczów  na wykonanie zadania p.n.: „Asfaltowanie placu węglowego”

Wartość zadania wynosi 113 500,00 zł netto.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500046210-N-2017 z dnia 19-10-2017 r.

 

Asfaltowanie placu węglowego


Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje modernizację placu węglowego o przybliżonej powierzchni 1 057 m2. Plac ogrodzony betonowymi płytami, podłoże betonowe z dużą ilością ubytków wyposażone w nieczynne tory. Zespół potrzeb: a)Zadanie realizowane w dwóch etapach b)Niemożność wyłączenia co najmniej 50% powierzchni placu z cyklu technologicznego w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00. Zespół wymagań: a)Usunięcie istniejących nieczynnych torów służących do ręcznego przemieszczania wózków b)Wyprofilowanie podłoża umożliwiającego odprowadzanie wód opadowych c)Wykonanie nawierzchni ścieralnej odpornej na przemieszczenie się wózków widłowych oraz samochodów ciężarowych przewożących węgiel d)Udzielenie rękojmi na okres 60 miesięcy

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017 

Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT 113500.00 PLN

INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jacek Cedro 
Email wykonawcy: puhcedro@onet.pl 
Adres pocztowy: Skrzypiów 21, 28-400 Pińczów 
Kod pocztowy: 28-400 
Miejscowość: Skrzypiów 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

 

Dokumenty udostępnione

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Asfaltowanie placu węglowego (WORD)

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
 

 

Ogłoszenie nr 597619-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie:

Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)    modernizacja zewnętrznych instalacji odbiorczych w technologii kanałowej na preizolowaną wraz z pracami adaptacyjnymi w wymiennikowniach: W-2 , W-3, W-4 na odcinku o łącznej długości 1 706,5 mb.

2)    instalacja c.o. zostanie wymieniona na 2 rurociągi preizolowane w systemie rur pojedynczych, w technologii rur stalowych z instalacją alarmową kontrolującą stan zawilgocenia izolacji rur

3)    instalacja c.w.u. - 2 rurociągi preizolowane w systemie rur pojedynczych w technologii rur PE-Xa.


Dokumenty:

 • Ogłoszenie Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • PRZEDMIAR INWESTORSKI - Modernizacja CZC (dokument PDF)
 • ST 03.01.00  - Modernizacja CZC (dokument PDF)
 • UMOWA - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Modernizacja CZC (dokument WORD)
 • Dokumentacja W2  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)
 • Dokumentacja W3  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)
 • Dokumentacja W4  - Modernizacja CZC (zbiór dokumentów PDF)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Dot. Postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1. Na trasie sieci ciepłowniczej występują drzewa nieuwzględnione w projekcie lub niemożliwe do pozostawienia. Kto ponosi odpowiedzialność za wycinkę drzew?.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem punktu 3.3, który brzmi: Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Jak z powyższego wynika odpowiedzialność za ewentualne wystąpienie konieczności usunięcia drzew i krzewów leży po stronie Oferenta.

Pytanie 2. W projekcie zaznaczono włączenie w wymiennikowniach sieci ciepłowniczej. Gdzie leży granica wymiany instalacji?

Odpowiedź: Instalację należy doprowadzić do kolektorów zbiorczych zasilania i powrotu znajdujących się w wymiennikowniach .

Pytanie 3. Wymagania co do właściwości pianki podane w SIWZ oraz projekcie budowlanym są różne. Proszę o jednoznaczne określenie, które wymagania mają spełniać materiały preizolacyjne. Kiedy należy przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne materiałów?.

Odpowiedź: Pianka użyta do realizacji przedmiotu zamówienia winna spełniać warunki określone w SIWZ. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne materiałów będą żądane od Oferentów w drugim etapie postępowania oraz zgodnie z § 8.5 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
 
 
 

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 Nr 500028821-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588076-N-2017 
Data: 14/09/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. 
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Dostawy 
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy nr 588076-N-2017

z dnia 2017-09-14 r. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: 

Asfaltowanie placu węglowego

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje modernizację placu węglowego o przybliżonej powierzchni 1 057 m2. Plac ogrodzony betonowymi płytami, podłoże betonowe z dużą ilością ubytków wyposażone w nieczynne tory.

Zespół potrzeb:

 

 • Zadanie realizowane w dwóch etapach
 • Niemożność wyłączenia co najmniej 50% powierzchni placu z cyklu technologicznego w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.

 

Zespół wymagań:

 

 • Usunięcie istniejących nieczynnych torów służących do ręcznego przemieszczania wózków
 • Wyprofilowanie podłoża umożliwiającego odprowadzanie wód opadowych
 • Wykonanie nawierzchni ścieralnej odpornej na przemieszczenie się wózków widłowych oraz samochodów ciężarowych przewożących węgiel
 • Udzielenie rękojmi na okres 60 miesięcy 

 

Dokumenty udostępnione

 • Ogłoszenie o zamówieniu - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • SIWZ - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • UMOWA - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)
 • MAPA - asfaltowanie placu węglowego (PDF)
 • OFERTA - asfaltowanie placu węglowego (MS WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

na wykonanie zadnia p.n:

„Modernizacja węglowego placu składowego”

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

na podstawie § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia p.n.:

        „Modernizacja węglowego placu składowego”

 

Uzasadnienie faktyczne:        

Do dnia 05.09.2017 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma

Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY BUDOWLANE, ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

Oferent wartość prac ocenił na kwotę 153 840,00 zł netto. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 80 000,00 zł netto.                                                                                                                         

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 r. Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia jest znacznie niższa niż cena w/w oferty.

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania:

„Dostawa ciepłomierzy”

 

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

DIEHL METERING Sp. z o.o.

Bażanowice ul. Cieszyńska 1A

43-440 Goleszów

 

100

 

1

2.

AQUAMET Sp. z o.o.

ul. Isep 16

31-588 Kraków

 

             87

 

 

2

 

W dniu 24.08.2017r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 24 000,00 zł netto.

Wybrano ofertą firmy DIEHL METERING Sp. z o.o., Bażanowice ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500007687-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.

Dostawa węgla miału - Pińczów 2017/2018

Dostawa opału węgiel miał w ilości 3000 ton (ilość gwarantowana 2500 ton, ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał ü Typ węgla 31.1 lub 31.2 ü Sortyment M I ü Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) ü Wilgotność do 15% Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2017

Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT 1049400.00zł

Liczba otrzymanych ofert:  4

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nazwa wykonawcy: SOBIANEK Marian Sobianek 
Email wykonawcy: wegiel@sobianek.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 70 
Kod pocztowy: 21-200 
Miejscowość: Parczew 
Kraj/woj.: lubelskie
 

 

 • Dokumenty udostępnione
-  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa węgla miału 2017-2018
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE

 

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

„Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych”

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1

Klima- Instal s.c.

ul. Waryńskiego 27

28-100 Busko-Zdrój

 

71

 

2

2

KLIMAWENTECH

Marcin Brzezicki

ul. Kolonia 33, 25-819 Kielce

 

           100

 

1

3

KLIMANET Spółka Cywilna

Adam Jaworski, Zenon Cedro

ul. Rolna 8, 25-419 Kielce

 

67

 

3

 

 •  

  W dniu 21.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie  w/w zadania.

  Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 16 000,00 zł netto.

  Wybrano ofertę firmy KLIMAWENTECH Marcin Brzezicki, ul. Kolonia 33, 25-819 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

  Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  Nie odrzucono żadnej oferty.

  Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Informacja o podpisaniu umów

31.07.2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje

że zostały zawarte następujące umowy na dostawę węgla:

 • Ekogroszku z dostawcą  P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, w cenie 480,00 zł netto za 1 tonę.
 • Miału z dostawcą SOBIANEK Marian Sobianek, ul. Polna 70, 21-200 Parczeww cenie 349,80 zł netto za 1 tonę.
 
 
 

OGŁOSZENIE

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018

 

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

90

4

2.

P.W. TransLis Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

95

3

3.

P.W. ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

97

2

4.

SOBIANEK  Marian Sobianek

ul. Polna 70

21-200 Parczew

100

1

 

W dniu 20.06.2017 r. dokonano otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 886 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy SOBIANEK Marian Sobianek , ul. Polna 70, 21-200 Parczew

jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów 

 

 

 

OGŁOSZENIE

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500006896-N-2017 z dnia 01-08-2017 r.
Dostawa ekogroszku - Pińczów 2017/2018Dostawa opału ekogroszku w ilości 1550 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 250 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem:
- Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
- Zawartość popiołu max do 6 %
- Wilgotności do 10%
- Zawartość siarki do 0,6 %
- Granulacja 8 - 25
- Spiekalność (RI) do 10
Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.
 

Liczba otrzymanych ofert:  3 

 

Nazwa wykonawcy: P.W. ATEX Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pwatex@pwatex.pl 
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 3 
Kod pocztowy: 44-145 
Miejscowość: Pilchowice 
Kraj/woj.: śląskie 


 

 • Dokumenty udostępnione

-  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ekogroszku 2017-2018 (dokument MS Word) OGŁOSZENIE

 

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

„Dostawa ekogroszku – Pińczów 2017/2018”

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość punktów

Pozycja

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

76

3

2.

P.W. ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

100

1

3.

P.W. TransLis  Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

96

2

 

W dniu 12.06.2017 r. dokonano otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 751 750,00 zł netto.

 

Wybrano ofertę firmy P.W. ATEX Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Przebudowa linii kablowej”

 

Wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Ilość

punktów

Pozycja

 

1.

WJAP Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 31

28-100 Busko-Zdrój

71

3

2.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Grażyna Noszczyk

Leszcze 45a, 28-400 Pińczów

73

2

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych

i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” S.C.

ul. 3 Maja 36B, 28-400 Pińczów

100

1

 

W dniu 26.05.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 16 029,78 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” S.C. ul. 3 Maja 36B, 28-400 Pińczów jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                     

OGŁOSZENIE

  

Ogłoszenie nr 506252-N-2017 z dnia 2017-05-12

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa ekogroszku - Pińczów 2017/2018

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa opału ekogroszku w ilości 1550 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 250 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 • Węgiel ekogroszek luzem
 • Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
 • Zawartość popiołu max do 6 %
 • Wilgotności do 10%
 • Zawartość siarki do 0,6 %
 • Granulacja 8 - 25
 • Spiekalność (RI) do 10

 • Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu. 

 

 Dokumenty:

 • Ogłoszenie - dostawa węgla  (dokument WORD)
 • Formularz ofertowy węgiel (dokument WORD)
 • SIWZ węgiel (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 2 węgiel (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 3 węgiel (dokument WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

 Ogłoszenie nr 507041-N-2017 z dnia 2017-05-12 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału - Pińczów 2017/2018


                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 Dostawa opału węgiel miał w ilości 3000 ton (ilość gwarantowana 2500 ton, ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 • Węgiel miał
 • Typ węgla 31.1 lub 31.2
 • Sortyment M I
 • Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)
 • Wilgotność do 15%

 • Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

 

 

 Dokumenty:

 • Ogłoszenie - dostawa miał  (dokument WORD)
 • Formularz ofertowy miał (dokument WORD)
 • SIWZ miał (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 2 miał (dokument WORD)
 • Załącznik Nr 3 miał (dokument WORD)

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o podpisaniu umowy

Dnia 11.04.2017 r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa , ul. Partyzantów 102 , 28-100 Busko-Zdrój, na wykonanie zadania pn.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”. Wartość zadania wynosi: 50 471,54 zł netto.

 

     

 

 

OGŁOSZENIE

  

Pińczów 14.04.2017

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Dostawa opału w ilości 1318 ton.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek

 

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100

 

 

1

 

W dniu 14.04.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 800 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Firma Handlowo-Usługowa

„INSTAL-BAK”

Alina Bławat

ul. J.Rokosza 34

28-100 Busko-Zdrój

84

2

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych

„OLBUD”

Leszek Oszywa

ul. Partyzantów 102

28-100 Busko-Zdrój

100

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 52 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Partyzantów 102, 28-100 Busko-Zdrój, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

OGŁOSZENIE

  

Protokół z otwarcia i oceny ofert na wykonanie zadania p.n.
 „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
W dniu 27.03.2017 roku Komisja Przetargowa

zebrała się celem dokonania otwarcia i oceny ofert w postępowaniu na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
Jedynym kryterium oceny wyboru oferenta była cena.

W oznaczonym terminie  wpłynęły  następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

„SOBIANEK” Marian Sobianek,

21-200 Parczew, ul. Polna 70

80

3

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „TRANSLIS” Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

92

2

3

F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak

Ul. Sienkiewicza 126

42-583 Bobrowniki

100

1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł netto.

1.     Uznano ofertę Firmy F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki za najkorzystniejszą dla Zamawiającego, która zaoferowała cenę w wysokości 307 zł/t.

2.     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa

dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2017 r.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej

CARPATIA

 

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów

89 ON

90 benzyna

 

2

2.

REGESTA S.A.

 

ul. Nowowiejska 52A

28-400 Pińczów

100 ON

100 benzyna

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 20 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Pińczów 27.03.2017 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o podpisaniu umowy


Dnia 15.03.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TransLis” Henryk Lis  z siedzibą w Wieszowej, na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton” wartość zadania wynosi 98 000,00 zł netto.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania p.n.:
„Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje,
o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wpłynęła jedna oferta, która nie podlegała ocenie ze względu na fakt, że została złożona przez oferenta nie zaproszonego do udziału w postępowaniu (§ 9 pkt 7 Załącznika  Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 16.09.2013 r.)

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Ilość punktów

Pozycja

1.

Nida Media Sp. z o.o.

Leszcze 15

28-400 Pińczów

100

1

2.

Hermes Energy Group S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

98

2

3.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25C

01-244 Warszawa

92

3

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  Nida Media Sp. z o.o. która zaproponowała najniższą cenę.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

  

 

 


 

 

 
 zrx

 

 

   


PRZETARGI

 

 

   

 • INSTRUKCJE

-   Instrukcja pobierania próbek opału  (dokument MSWORD)

-   Instrukcja reklamacyjna (dokument MSWORD)

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGÓW


 


PEC PIŃCZÓW 2011-2014r.   

 

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:Instrukcja pobierania próbek opału   , rozmiar pliku : 25 kB

Instrukcja reklamacyjna   , rozmiar pliku : 23 kB

Formularz ofertowy - ekogroszek   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ - ekogroszek   , rozmiar pliku : 30 kB

Załącznik Nr 2 ekogroszek   , rozmiar pliku : 15 kB

Załącznik Nr 3 ekogroszek   , rozmiar pliku : 20 kB

Formularz ofertowy miał   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ miał   , rozmiar pliku : 27 kB

Załącznik Nr 2 miał   , rozmiar pliku : 15 kB

Załącznik Nr 3 miał   , rozmiar pliku : 20 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa ekogroszku   , rozmiar pliku : 25 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa miału   , rozmiar pliku : 27 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ekogroszku 2017-2018   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa węgla miału 2017-2018   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o zamówieniu - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 27 kB

SIWZ - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 27 kB

UMOWA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 19 kB

MAPA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 456 kB

OFERTA - asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 16 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 12 kB

Ogłoszenie Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 24 kB

SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 38 kB

PRZEDMIAR INWESTORSKI - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 459 kB

ST 03.01.00 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 127 kB

UMOWA - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 37 kB

Załącznik nr 3 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 19 kB

Załącznik nr 4 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 33 kB

Załącznik nr 5 do SIWZ - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 15 kB

Dokumentacja W2 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 2279 kB

Dokumentacja W3 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 3422 kB

Dokumentacja W4 - Modernizacja CZC   , rozmiar pliku : 4499 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Asfaltowanie placu węglowego   , rozmiar pliku : 15 kBData wprowadzenia : 2011-01-26 08:42:11 , ilość odsłon : 117874
ostatnia zmiana : 2017-11-06 09:53:31
drukuj wydrukuj