PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o. w Pińczowie.
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP: 662-005-17-33         REGON : 291183220

tel. 41 357 38 65
tel./fax 41 35 722 14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

KONTO:
Nr.
Statut PEC 2010-01-19

 

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A  E N E R G E T Y K I  C I E P L N E J
S P Ó Ł K A    z  o. o.   w   P I Ń C Z O W I E 

dostępny jest w siedzibie spółki ul.Batalionów Chłopskich 173, Pińczów.

 
Data wprowadzenia : 2010-01-19 22:57:47 , ilość odsłon : 32500
ostatnia zmiana : 2012-10-04 11:00:12
drukuj wydrukuj