OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500180431-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 541460-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214.
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o. skarbu gminy realizująca zadania własne w zakresie ciepłownictwa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa opału ekogroszku w ilości 2000 ton (ilość gwarantowana 1600 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem ü Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg ü Zawartość popiołu max do 6 % ü Wilgotności do 10% ü Zawartość siarki do 0,6 % ü Granulacja 8 – 25 ü Spiekalność (RI) do 10 Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:  nie

5) Główny Kod CPV: 09111210-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Negocjacje z ogłoszeniem

2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018

2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 940000.00
Waluta PLN

3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3

4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: TRANSHANDROL Marek Kiełb , Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@transhandrol.pl
Adres pocztowy: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159
Kod pocztowy: 39-340
Miejscowość: Padew Narodowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 647.00
Waluta: PLN

7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

8) Informacje dodatkowe

9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.