O Firmie

O firmie

Specjalizujemy się w:

 • Wytwarzaniu i sprzedaży ciepła
 • Sprzedaży węgla
 • Zarządzaniu nieruchomościami
 • Prowadzimy stacje kontroli pojazdów do 3,5t
 • Prowadzimy myjnie samochodową
 • Sprzedaży kotłów gazowych

Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie działa również na rynku nieruchomości od 2018 roku. Aktualnie zarządzamy 45 budynkami na terenie gminy Pińczów.

Zatrudniamy licencjonowanego zarządcę. Nasi pracownicy mają doświadczenie w  zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi, mieniem gminnym i
zasobami Skarbu Państwa.

Nasze atuty to stabilna sytuacja finansowa, zaplecze
organizacyjne, techniczne, prawne.

Zarządzanie nieruchomością - zakres czynności

 • protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP;
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał oraz opracowanie planu zarządzania nieruchomością;
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • prowadzenie wykazu lokali
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów;
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących itp. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.;
 • windykacja należności od dłużników;
 • zapewnianie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy;
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty;
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości;
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
PLUMBING

Techniczne utrzymanie nieruchomości – zakres czynności

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień;
 • nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • wykonywanie drobnych usług konserwacyjnych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.) i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty; · zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. zakresie.

Obsługa prawna – zakres czynności

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;

 • przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty);
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej;
 • zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.

Obsługa księgowa - zakres czynności

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki;
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego;
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy;
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
 • prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą.