Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa opału

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 1182 ton.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100 1

W dniu 13.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 771800 ,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Dariusz Tkaczyk Kłucko 26,  26-230 Kłucko pozostała bez rozpatrzenia ponieważ wpłynęła do Zamawiającego po wyznaczonym  terminie.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.