Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2019 roku.

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie zadania p.n.:
„Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w 2019 roku.”

Wpłynęły następujące oferty:

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres firmy Ilość punktów – ON Ilość punktów  – Benzyna Pozycja
1. REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów 100 100 1
2. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-474 Warszawa Oddział w Rzeszowie ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 35-322 Rzeszów 97 96 2

W dniu 15.03.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 28 800,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.