OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa opału ekogroszku

Ogłoszenie nr 510137829-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Numer ogłoszenia: 541159-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28-400  Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. 
Adres strony internetowej (url): www.pecpinczow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o. skarbu gminy realizująca zadania własne w zakresie ciepłownictwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Dostawa opału ekogroszku w ilości 1900 ton (ilość gwarantowana 1500 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel ekogroszek luzem
– Wartość opałowa min. 26 MJ/kg
– Zawartość popiołu max do 6 %
– Wilgotności do 10 %
– Zawartość siarki do 0,6 %
– Granulacja 8 – 25
– Spiekalność (RI) do 10

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  Negocjacje z ogłoszeniem

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 844740.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  6

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  

Nazwa wykonawcy: Sobianek Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: wegiel@sobianek.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 70 
Kod pocztowy: 21-200 
Miejscowość: Parczew 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 444.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 444.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499.90 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.