Dostawa węgla ekogroszku luzem

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla ekogroszku luzem – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 22.04.2021r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Załączniki (format pdf) :

  1. SWZ
  2. Oświadczenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór – Umowy dostawy
  5. Instrukcja Pobierania i Przygotowywania Próbek Węgla
  6. Instrukcja Reklamacyjna
  7. Klauzula informacyjna