Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną do dnia 05.08.2022r. do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022r. godz. 1130 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. SWZ
  3. Formularz ofertowy
  4. Umowa_dostawy
  5. Oswiadczenie
  6. Oswiadczenie_dot_dostaw_wegla
  7. Instrukcja_pobierania_i_przygotowywania_probek_wegla_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie
  8. Instrukcja_reklamacyjna_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie
  9. Klauzula informacyjna
  10. Informacja_zmiana _terminu_zwiazania_z_oferta