Informacja dotycząca średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, odbiorcy ciepła mogą skorzystać ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Warunkiem skorzystania ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, jest złożenie przez odbiorcę ciepła wymaganych oświadczeń zgodnie z w/w Ustawą.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, poniżej:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w siedzibie PEC w Pińczowie do dnia                           11 października 2022 r.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie powyższym, PEC w Pińczowie jako sprzedawca ciepła uprawniony jest do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W przypadku złożenia oświadczenia po terminie, PEC w Pińczowie jako sprzedawca ciepła będzie stosował wobec takich odbiorców średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

Podstawa prawna:

Art. 53. USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

  1. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, składają po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
  2. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, składają po raz pierwszy oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
  3. Niezłożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4, oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, w terminie określonym w ust. 1 i 2 uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3.
  4. Złożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

INFORMACJA