Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3 500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024”.

Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/20213Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną do dnia 05.06.2023r. do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2023r. godz. 1100 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena netto.

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie dot. dostaw wegla
  4. Wzór umowy dostawy
  5. Instrukcja reklamacyjna
  6. Instrukcja pobierania i przygotowywania próbek węgla
  7. Klauzula informacyjna