Dostawa energii elektrycznej 2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa energii elektrycznej 2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15 marca 2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 7 listopada 2023r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu – oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Klauzula_informacyjna
  4. Informacja_z_otwarcia_ofert
  5. Informacja z z oceny i wyboru oferty