Unieważnienie postępowania-Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż w dniu 03.03.2023r.  unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożona oferta znacznie przewyższa kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.