Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 10 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 10 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe”.

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 16.05.2023r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2023r. do godz. 11.30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. SWZ_WMN_Klasztorna_10
  2. Formularz_ofertowy_WMN_Klasztorna_10
  3. Wzór_Umowa_WMN_Klasztorna_10
  4. Projekt budowlany