Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 712 ton”

 

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1.  

P.H.U. „ANDAR”

Dariusz Dudek

 

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100 1

 

W dniu 10.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 470 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.