Ogłoszenie o wyborze oferty – laboratorium

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:

 „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”

 

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. Robert Dudała

Usługi Remontowo

-Budowlane „ROB-BUD”

Szczypiec 14

28-400 Pińczów

100 1

 

W dniu 15.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 50 000 ,00 zł netto.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę:  Robert Dudała Usługi Remontowo-Budowlane „ROB-BUD”

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.