Wybór oferty – Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte’a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte’a”

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość

pkt.

Pozycja

 

1. Elektromontaż Rzeszów S.A. ul. Słowackiego 20

35-060 Rzeszów

     91 2
2. Mielec Diesel Gaz ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

100 1
3. ACE Instal Sp. z o.o. ul. Modelarska 31

40-142 Katowice

     85 3

W dniu 17.09.2018 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 120 000 ,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Mielec Diesel Gaz ul. Wojska Polskiego 39-300 Mielec, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.