Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość

pkt.

Pozycja

 

1. PGE Obrót S.A. ul. Marsz. J. Piłsudkiego 51

26-110 Skarżysko- Kamienna

100 1
2. HERMES ENERGY GROUP S.A. ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa

78 2

 

W dniu 27.09.2018 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 250 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.