OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

Ogłoszenie nr 510167296-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 541305-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29118322000000, ul. ul. Batalionów Chłopskich  173, 28-400  Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. 
Adres strony internetowej (url):  pecpinczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał Typ węgla 31.1 lub 31.2 Sortyment M I (wymiary ziarna od 0 do 20 mm) Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) Wilgotność do 15%

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Negocjacje z ogłoszeniem

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1273000.00 
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
– liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
– liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
– liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
– liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  6

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy:
F.H.U. “MEDEX” Wojciech Woźniak 
Email wykonawcy: g.drozdz@medex-polska.pl 
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 126 
Kod pocztowy: 42-583 
Miejscowość: Bobrowniki 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1273000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1273000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1349000.00 
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia , jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: –

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.