Unieważnienie-Dostawa węgla miału

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odstąpił od podpisania umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą w wyniku dostarczenia przez Wykonawcę opału o jakości niezgodnej z wymogami SWZ i potraktował to jako odmowę podpisania umowy przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4 i 17.2 SWZ, komisja dokonała ponownego wyboru oferty.
Po ponownej ocenie ofert Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą, na wezwanie Zamawiającego z dnia 14.06.2021 r. – nie wpłacił do dnia wskazanego w wezwaniu tj. 16.06.2021r. wymaganej do wzięcia udziału w postępowaniu kwoty wadium. Oferta Wykonawcy z kolejnej pozycji listy kwalifikacji punktowej znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: cena oferty 804 000,00 zł netto, przeznaczona kwota 750 000,00 zł netto.

Uzasadnienie prawne: pkt. 20 ppkt.20.4 SWZ.

Informacja z unieważnienia postępowania – pdf.