Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 05.05.2022r. do godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022r. godz. 1330 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Poniżej pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie_groszek_19_04_2022
  2. SWZ_groszek_19_04_2022
  3. Oswiadczenie_groszek_19_04_2022
  4. Umowa_dostawy_groszek_ 19_04_2022
  5. Formularz_ofertowy_groszek_19_04_2022
  6. Instrukcja_pobierania_i_przygotowywania_probek_wegla_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie_19_04_2022
  7. Instrukcja_reklamacyjna_loco_magazyn_PEC_Sp_z_o_o_w_Pinczowie_19_04_2022
  8. Klauzula informacyjna_19_04_2022