Prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Osiedle Robotnicze Nr 2 w Gackach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Osiedle Robotnicze Nr 2 w Gackach, 28-400 Pińczów reprezentowana przez Zarządcę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Osiedle Robotnicze Nr 2 w Gackach”.

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §7 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 20.06.2023r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2023r. do godz. 11.30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Opis_przesiewziecia_termomodernizacyjnego_WMN_Gacki_2
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór_Umowy
  5. Klauzula informacyjna