Prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 1 w Michałowie, Michałów 285

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 1 w Michałowie, Michałów 285, 28-411 Michałów reprezentowana przez Zarządcę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 1 w Michałowie, Michałów 285”.

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §7 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 20.06.2023r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2023r. do godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Opis_techniczny_przedsiewziecia_termomodernizacyjnego_WM_Nr_1_Michalow_285
  3. Formularz_ofertowy
  4. Wzór_Umowy
  5. Klauzula informacyjna