Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1200Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2024/2025

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1 200Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2024/2025”.

Postępowanie będzie prowadzone jednostopniowo na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 15.03.2023r.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną do dnia 3.04.2024r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.04.2024r. godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena netto.

Pliki do pobrania:

  1. SWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór Umowy z załącznikami
  4. Oświadczenie dotyczące dostawy
  5. Klauzula informacyjna
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja z oceny i wyboru ofert
  8. Informacja z unieważnienia postępowania