Informacja z oceny i wyboru ofert – Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT
w postępowaniu prowadzonym w trybie
postępowania jednostopniowego
Na wykonanie zadania p.n.:
„Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024”

W dniu 13.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty. Każdej ze złożonych ofert przyznano punkty.

Wybrano ofertę firmy: BLACKENERGY Sp. z o.o., ul. Dębowa 17A/23, 40-104 Katowice, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ przedstawił najniższą cenę, otrzymał największą ilość punktów.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

  1. Treść oferty złożonej przez firmę LAJON Tadeusz Zając Spółka komandytowo-akcyjna , ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice, nie odpowiada treści SWZ. Zamawiający wymagał od Wykonawcy co najmniej 2 referencji na 1 mln zł netto. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty nie zawierają takich informacji w związku z powyższym wykaz wykonanych zamówień przedstawiony przez wykonawcę nie jest potwierdzony referencjami, które były wymagane przez Zamawiającego.
  2. Brak wpłaty wadium przez firmę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „UNIVERSAL” Wiesław Różycki, ul. Józefa Chełmońskiego 11/27, 02-495 Warszawa, Zamawiający wymagał wniesienia wadium w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572). Zamawiający zastrzegł, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w momencie wpływu środków pieniężnych na wskazane przez Zamawiającego konto. Wykonawca nie dokonał wpłaty wadium w żadnej z możliwych form.
  3. Treść oferty złożonej przez firmę Lachowicz Energy Partner Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4A,
    71-635 Szczecin
    , nie odpowiada treści SWZ. Wykonawca naniósł poprawki na formularzu ofertowym, które nie zostały opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Zamawiający zastrzegł, że ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

  1. zgodnie z pkt 6 ppkt 6.5 SWZ
  2. zgodnie z pkt 8 ppkt 8.3 SWZ
  3. zgodnie z pkt 10 ppkt 10.5 SWZ

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono/Odrzucono 3 oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.