Informacja z oceny i wyboru ofert – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 1 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT
w postępowaniu prowadzonym w trybie
postępowania jednostopniowego
Na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 1 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe”

W dniu 13.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty. Każdej ze złożonych ofert przyznano punkty.

Wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Wojska Polskiego 63, 28-100 Busko-Zdrój, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ przedstawił najniższą cenę, otrzymał największą ilość punktów.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono/Odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.