Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 408 ton”

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce 100 1

W dniu 17.12.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 267 900,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.