Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

do dnia 16.02.2023r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023 o godz. 1030 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. SWZ
  3. Oświadczenie
  4. Formularz ofertowy
  5. Klauzula informacyjna
  6. Pytania_i_odpowiedzi_nr_1