Informacja o stosowaniu z odbiorcami ciepła maksymalnej ceny dostawy ciepła

Informacja o stosowaniu z odbiorcami ciepła maksymalnej ceny dostawy ciepła

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie działając w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zmienionej ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 295) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami o których mowa w art. 4 ust. 1:

dla grupy taryfowej 1b i 4 – maksymalną cenę dostawy ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 5c ustawy zmienianej w art. 1 (stawki i ceny opłat w wysokościach odpowiadających maksymalnej cenie dostawy ciepła zawarte w załączniku nr 1).

dla grupy taryfowej 1a i 2 – najniższą cenę dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.